Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Modlitwy

Patronka Parafii

Godzinki do św. Barbary
NA JUTRZNIĘ.

V. Panie ! otwórz wargi moje,
R. A usta moje będą sławić chwałę Twoją.
V. Boże ! pośpiesz ku wspomożeniu memu,
R. Panie! ku ratunkowi memu pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.
HYMN.
W ciemnościach niedowiarstwa Barbara zrodzona,
Światłością Bożej łaski z nieba obdarzona.
Bogu się prawdziwemu z młodu poświęciła,
Zupełny kwiat panieństwa wiecznie poślubiła.
V, Jak lilia między cierniem,
R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.

MODLITWA.
Boże w Trójcy świętej jedyny, prosimy Cię, pokaż nam swej łaski miłosierdzie, któreś nad świętą Dziewicą i Męczenniczką Twoją Barbarą miłościwie pokazać raczył, abyśmy jej zasługami chwalebnymi od nagłej i niespodzianej śmierci byli wyzwoleni a najświętszego Ciała i Krwi Chrystusowi Sakrament, przez przyczynę jej przed śmiercią naszą zbawiennie przyjąć mogli, a potem do Królestwa Twego z nabożnym weselem wprowadzeni byli, Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V, A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
R. Amen.

NA LAUDES.


V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Przewyborną urodą Panna ozdobiona,
Od ojca Dyoskora na wieży zamkniona,
Tam do dwóch trzecie okno wystawić, kazała,
By w Trójcy jedynego Boga wychwalała.
V. Jako wieża Dawidowa szyja twoja, zbudowana z obronami.
R. Tysiąc tarcz wisi na niej, wszystka broń mocarzów.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA PRYMĘ.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R, Panie! na ratunek mój pokwap się
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.


HYMN.
Gdy przed ojcowskim gniewem uciekać musiała,
Twarda jej skała środkiem wolne przejście dała,
Znaleziona od ojca, srodze potłuczona,
I za włosy zelżywie do domu wleczona.
V. Znaleźli mię stróżowie, co chodzą po mieście,
R. Zbili i zranili mię, wzięli płaszcz ze mnie stróżowie murów.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA TERCYĘ.

V. Boże ! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Do ciemnego więzienia sromotnie wtrącona.
przez niemały czas głodem okrutnie morzona.
Wszystko Panna cierpliwie skromnie, wytrzymała,
Jezusowi stateczną miłość pokazała
V. Wprowadził mnie Król do pokojów swoich,
R. Rozraduję się i rozweselę w tobie.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA. SEXTĘ.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Na sąd przed Marcjanein, tyranem stawiona,
Niewinnie od własnego ojca obwiniona,
Nic, na łagodne mowy, na groźby niedbała,
Gruntowną utwierdzona wiarą mocno siała.
V. Pięknaś jest Przyjaciółko moja, wdzięczna i ozdobiona jako Jeruzalem,
R. Ogromna jako wojsko uszykowane.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA NONĘ.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała, Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Biczmi i wołowemi sieczona żyłami,
Bez litości ostremi tarta skorupami,
Skatowana w smrodliwa ciemnicę wrzucona,
Z ciężkich ran od Jezusa cudownie zleczona.
V. Przyłóż mnię jako pieczęć do serca twego,
jako pieczęć do ramienia twego,
R. Bo mocna jako śmierć miłość.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA NIESZPÓR.

V. Boże! ku wspomożeniu memu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Żelaznemi drapano ciało paznokciami,
boki rozpalonemi palono blachami,
Piersi mieczem obciąwszy Pannę obnażyli,
I po ulicach miejskich sromotnie włóczyli.
V. Ukazały się kwiatki po ziemi naszej,
R. Przyszedł czas winnic obrzynania.

Modlitwa jak na Jutrzni.

NA KOMPLETĘ.

V. Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz!
R. I oddal gniew Twój od nas.
V. Boże! ku wspomożeniu niemu pośpiesz,
R. Panie! na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

HYMN.
Za dekretem sędziego na plac śmierci wzięta,
Ręką jedyna córka ojca swego ścięta
Na wesele Jezusa Oblubieńca poszła,
I męczeńską z rąk Jego koronę odniosła.

V. Któraż to jest, która wstępuje z puszczy opływająca rozkoszami,
R. Podparłszy się na miłym swoim.

Modlitwa jak na Jutrzni.

Polecenie Godzinek.

Tobie święta Barbaro ! te moje godziny
Ofiaruję za moich zbrodni wszystkie winy,
Spraw, abym Jezusowym Ciałem posilony,
Przy śmierci, żył na wieki wraz z Nim zjednoczony.
Amen.


Modlitwa do świętej Barbary dla uproszenia szczęśliwej śmierci.

Bądź pozdrowiona, Panno i Męczenniczko chwalebna, święta Barbaro, przewielebna Różo rajska, czysta lilio, bądź pozdrowiona Panno miłości złotem przybrana, wszelakich cnót naczynie, bądź pozdrowiona! Bądź pozdrowiona, Panno wszelkimi cnotami napełniona, któraś się godna stała słyszeć one słowa od Oblubieńca: "Pójdź do mnie, będziesz ode mnie koronowana" bądź pozdrowiona. Bądź pozdrowiona, Barbaro błogosławiona, któraś jest Oblubienicą wiecznego Pana, z którym wiecznie weselić się będziesz, bądź pozdrowiona. Bądź pozdrowiona perło śliczna i kosztowna, w niebie posadzona, która teraz i czasu śmierci przyczyń się za nami, prosimy cię, bądź pozdrowiona.

V. Ślicznością i pięknością twoją,
R. Szczęśliwie postąp króluj.
Módlmy się:
Boże Wszechmogący, udziel nam Twego miłosierdzia, które świętej dziewicy i męczennicy Barbarze okazałeś, abyśmy za przyczyną jej chwalebnych zasług, od nagłej śmierci byli wolnymi i w godzinę śmierci naszej dostąpić mogli łaski przyjęcia Sakramentów świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Inne modlitwy

Barbaro, Patronko święta,
o górnikach twych pamiętaj.
Strzeż nas od wszelkiej przygody,
żywiołu ognia i wody.
W złej godzinie śpiesz z pomocą,
czuwaj z nami dniem i nocą.
Święta Barbaro, podziemi Pani,
bądź zawsze z nami.

***
"Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw i w godzinę śmierci umocnij nas sakramentem Ciałem i Krwi Twojego Syna"
***

że, któryś pośród innych cudów Twej potęgi dał także płci słabej zwycięstwo męczeństwa, spraw łaskawie, ażebyśmy obchodząc uroczyście dzień urodzenia świętej Dziewicy i Męczenniczki Barbary, przez jej przykład Ciebie osiągnęli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

***
Barbarko panno, Służebniczko Boża,
Kto się będzie modlił do Ciebie,
Bez sakramentu umrzeć nie może.

***


O przenajświętsza i najprzewielebniejsza Dziewico, św. Barbaro. Wspomóż mnie biednego grzesznika, jako Ty obiecałaś wszystkim wzywającym Twego imienia, że staniesz się dla nich łaskawą wspomożycielką w ostatniej godzinie i w każdym niebezpieczeństwie. Powstań, święta Dziewico Barbaro, w mojej obronie i wspomóż mnie przed obliczem najwyższego Sędziego wtedy, kiedy nieprzyjaciele mojej duszy zechcą ją zawstydzić i zgubić. O Dziewico, wspomagaj mnie. Amen
(Modlitwa zapisana na XV- wiecznym ołtarzu we Wrocławiu)


***

Święta Barbórko, panno i męczenniczko nasza,
Proś za nas, módl się za nas.
Do Jezusa Pana przyczyniaj się za nas,
Aby nam raczył odpuścić wszystkie nasze złości,
A potym nas przyjął do wieczności. Amen.

***
O święta Barbaro, zlituj się nade mną,
Żebym się nie został pod tą ziemią ciemną.
Żona by płakała, dzieci by płakały,
Boby ojca swego więcej nie widziały

(utwór ludowy z pracy S. Ciszewskiego)
***Modlitwa górników

Boże! Gdzie nigdy słońce Twe nie świeci,
Tam się spuszczamy w głąb ziemi;
Na niej zostają nasze żony, dzieci -
Jak ojciec czuwa nad nami.
Przyjmij łzę skruchy, przyjmij łzę pokuty,
Odpuść, ach odpuść nam. Boże!
Idziem, gdzie każda głębia, jar wykuty
Strasznym nam grobem być może.
Otul nas, Panie, skrzydłem Twojej pieczy;
Ukój ziemską bojaźń, troski;
Na pracęś skazał cały naród człowieczy:
Spełniamy wyrok Twój Boski.
O! wlej w nas miłość, wlej nam ducha zgody,
Chęć wsparcia w każdej potrzebie,
Idziem na wspólne losy i przygody -
Bądźmyż i braćmi dla siebie.
Daj, by ten kruszec, któryś łask Twych cudem
W wnętrznościach ziemi tej złożył,
Naszym poczciwym wydobyty trudem -
Wdzięczność Ci świata pomnożył.
O! czuwaj. Panie, czuwaj nad wszystkimi,
Wlej dobroć w serca zwierzchników,
Błogosław znojom oracza na ziemi,
Pod ziemią pracy górników!
***
Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw i w godzinie śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

***


Święta Barbaro królowo w koronie Zza czarnej chmury smutno spozierasz Na ziemi z węgla wśród swoich na tronie Ukradkiem dzisiaj łzy swoje ocierasz Patronko górników, męczennico święta Dzisiaj modlitwą hołd składamy ci O tych co proszą o pomoc pamiętaj Święta Barbaro dopomóż im Dopomóż tym, co odeszli w ciemność Co...
***
Na Barbórkę
Patronko górników, męczennico święta,
dzisiaj modlitwą hołd składamy Ci .
O tych, co proszą o pomoc, pamiętaj,
Święta Barbaro dopomóż im.

Dopomóż tym, co odeszli w ciemność,
co już na szychcie w niebie są dziś.
Ochraniaj tych, co fedrują pod ziemią,
z czarnej głębiny pozwól im wyjść.

Spraw by ich niebo nie było tak czarne,
niech światło nadziei im świeci.
Spraw by ich życie nie było ofiarne,
Niech zawsze wracają do dzieci

Dziś święto górników, tradycja stara,
Niech święta Barbara ich chroni.
Zza czarnej chmury święta Barbara,
Szczęść Boże mówi i czarne łzy roni

Jadwiga Bohla - Janiszewska

***
Barbaro błogosławiona,
Męczennico uwielbiona,
Niech, którzy cię pozdrawiają,
Łaskę Bożą przez cię mają.
Barbaro, kwiecie czystości,
Śliczna nad miesiąc w jasności.
Wszelkiej zmazy niewiadoma,
Łaską Boską utwierdzona.
Wejrzyj, Panno, któraś w niebie,
Na nas, którzy zdobią ciebie
Różańca co dzień koroną.
Bądź nam przed Bogiem obroną.
Barbaro, kwiecie czystości,
Śliczna nad miesiąc w jasności.
Wszelkiej zmazy niewiadoma,
Łaską Boską utwierdzona.
Którzy ci wiernie służymy,
Niech na wieki nie zginiemy.
Uproś pokutę prawdziwą,
Miłość, ufność, wiarę żywą.
Barbaro, kwiecie czystości,
Śliczna nad miesiąc w jasności.
Wszelkiej zmazy niewiadoma,
Łaską Boską utwierdzona.
***
Barbaro święta, perło Jezusowa,
Ścieżkę do nieba wskazać nam gotowa. Wierna przy śmierci
Patronko smutnemu,
Konającemu.
Spraw, by mój Jezus był zbawieniem moim
W życiu i zgonie, tak, jako był twoim.
Niechaj mnie w niebie przy twojej pomocy
Z sobą zjednoczy.
Twój i mój Jezus w świętym Sakramencie
Niech mnie nakarmi w ostatnim momencie.
Ostatnie słowo "Jezus" niechaj skruszy
Wroga mej duszy.
W Ranach najsłodszych, w męce Jego drogiej
Uchroń mnie, Panno, od szatańskiej trwogi,
Abym umierał pewny twej obrony,
Nieustraszony.
Komuż bezpieczniej duszę swą polecę,
Jak tobie? A ty Jezusowi w ręce
Oddaj ją świętą, drogo zapłaconą,
Krwią odkupioną.
***
Gdy noc nas wchłonie, niebo się zamknie
Nad kopalniami, święta Barbaro,
Bądź nam pomocą, módl się za nami,
Módl się za nami.
Wśród czarnych sklepień, gdzie śmierć się czai
W mrokach ciemności, otocz opieką,
Bądź dla nas wszystkich morzem światłości,
Morzem światłości.
Śmierć niespodzianą oddal skinieniem
I uproś Boga, niech nas omija
Żywioł podziemi i śmierć, i trwoga,
I śmierć, i trwoga.
Wyprowadź z ciemni, niech wiatr ochłodzi
Zradlone czoła, niech ręka dotknie
Powierzchni ziemi, kłosu i zioła,
Kłosu i zioła.
A kres, gdy przyjdzie, Bóg czas zatrzyma
Nad kopalniami, święta Barbaro,
Połącz nas z niebem, módl się wraz z nami,
Módl się wraz z nami.

***
Każdy górnik ciebie zna,
Patronko Barbaro,
Bo opiekę w tobie ma.
Więc cię prosi z wiarą:
Wspieraj mnie, ochroń mnie,
Wiary pomoc podaj,
Bym przez wszystkie noce, dnie
Chwalił Pana Boga.
Strzeż mej pracy w zwykłe dnie,
Trud mnie nie przestrasza.
Lecz niedziela, każdy wie,
Jest Boża i nasza.
Wspieraj mnie, ochroń mnie,
Wiary pomoc podaj,
Bym przez wszystkie noce, dnie
Chwalił Pana Boga.
Rodzin naszych dobra strzeż,
Zgody i miłości.
Dzieci w swą opiekę bierz,
Uchroń je od złości.
Wspieraj mnie, ochroń mnie,
Wiary pomoc podaj,
Bym przez wszystkie noce, dnie
Chwalił Pana Boga.
A gdy przyjdzie życia kres,
O, Barbaro święta,
Pomóż z Bogiem spotkać się
W chwale niepojętej.
Wspieraj mnie, ochroń mnie,
Wiary pomoc podaj,
Bym przez wszystkie noce, dnie
Chwalił Pana Boga.

***

Ty, która w ziemi łonie dajesz górnikom bezpieczne schronienie
Usłysz Barbaro, Ty wielka, wiernego górnika słowo.
Do ciężkiej pracy zjeżdżamy na dół ciemnym szybem,
O zechciej nas uchronić w głębokiej górniczej nocy!
Chroń nas przed przygnieceniem przez skały, przed grożącym nam śmiercią płomienistym wybuchem metanu i wyrwij nas w potrzebie.
Ty, która jesteś nasza ochroną w walce z duchami głębi.
Pomóż nam także dzisiaj opanować zaczepki złych nieprzyjaciół.
I wybijaj godzinę odpoczynku, codziennego wyjazdu na górę,
Aby z wiernych ust móc pozdrowić Cię radosnym "Szczęść Boże".
Powrót do treści | Wróć do menu głównego