Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Mały Katechizm

Modlitwy

Mały Katechizm1. Akt miłości
2. Akt nadziei
3. Akt ofiarowania
4. Akt Uwielbienia
5. Akt wiary
6. Akt żalu
7. Anioł Pański
8. Cnoty Boskie (teologiczne)
9. Cnoty główne (kardynalne)
10. Droga Krzyżowa
11. Duszo Chrystusowa
12. Dwa przykazania miłości
13. Dziesięć przykazań Bożych
14. Egzorcyzmy
15. Główne prawdy wiary
16. Grzechy cudze
17. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
18. Grzechy wołające o pomstę do nieba
19. Kanon Pisma Świętego uznawany przez Kościół katolicki
20. Kanon Pisma Świętego - Stary Testament
21. Kanon Pisma Świętego - Nowy Testament
22. Królowo Nieba
23. Modlitwa do Anioła Stróża – Aniele Boży

24. Modlitwa Pańska – Ojcze nasz
25. Modlitwy podczas nauki
26. Modlitwa poranna
27. Modlitwa wieczorna
28. Modlitwy przy posiłkach
29. Modlitwa w każdej potrzebie

30. Modlitwa za rodzinę

31. Modlitwa za zmarłych
32. Najważniejsze dobre uczynki
33. Osiem błogosławieństw
34. Ostateczne rzeczy człowieka
35. Pięć przykazań kościelnych

36. Pięć warunków sakramentu pokuty
37. Pod Twoją obronę
38. Pozdrowienie anielskie – Zdrowaś Mario
39. Pozdrowienia chrześcijańskie (
Najczęstsze formuły pozdrowień)
40. Siedem darów Ducha Świętego
41. Siedem grzechów głównych
42. Siedem sakramentów świętych
43. Siedem cnót i grzechów im przeciwnych
44. Skład Apostolski

45. Spowiedź powszechna
46. Tajemnice Różańca świętego

47. Uczynki miłosierne co do ciała
48. Uczynki miłosierne co do duszy

49. Uwielbienie Trójcy Świętej - Chwała Ojcu
50. Wyznanie wiary (Skład Apostolski)
51. Wyznanie wiary (Credo nicejsko-konstantynopolitańskie)
52. Znak Krzyża św.
53. "ABC" Społecznej krucjaty miłości

1. Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

2. Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

3. Akt ofiarowania
Myśli, słowa, sprawy moje
Poświęcam na chwałę Twoją.
Tobie sercem się oddaję,
Coraz lepszym niech się staję.
Wszystkie – Jezu – prace moje
Całą służbę, wszystkie troski, trudy, znoje,
Tobie, Jezu, ofiaruję
Bo Ty wiesz, że Cię miłuję.

4. Akt uwielbienia
Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!

5. Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

6. Akt żalu
Ach, żałuje za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.


7. Anioł Pański
P: Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryi.
W: I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo...
P: Oto ja służebnica Pańska.
W: Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo...
P: A słowo stało się ciałem.
W: I mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo...
P: Módlmy się. Łaskę twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna twojego, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R: Amen

8. Cnoty Boskie (teologiczne)
1.Wiara
2.Nadzieja
3.Miłość

9. Cztery cnoty główne (kardynalne)
1.Roztropność
2.Sprawiedliwość
3.Umiarkowanie
4.Męstwo

10. Droga Krzyżowa
Stacja I
Pan Jezus na śmierć skazany
Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Stacja III
Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
Stacja IV
Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi
Stacja VI
Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Stacja VII
Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem
Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Stacja IX
Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Stacja XI
Pan Jezus do krzyża przybity
Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża
Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu

11. Duszo Chrystusowa
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie,
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku chrystusowego obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalać się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do Siebie,
Abym ze Świętymi twymi chwalił Cię.
Na wieki wieków. Amen.

12. Dwa przykazania miłości
1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

13. Dziesięć przykazań Bożych
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

14. Egzorcyzmy
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nasza obrona. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

15. Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

16. Grzechy cudze
1. Namawiać kogoś do grzechu.
2. Nakazywać grzech.
3. Zezwalać na grzech.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
7. Nie karać za grzech.
8. Pomagać do grzechu.
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

17. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

18. Grzechy wołające o pomstę do nieba
1. Rozmyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.


19. Kanon Pisma Świętego uznawany przez Kościół katolicki

Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana "kanonem" Pisma świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego Testamentu (45, jeśli Księgę Jeremiasza i Lamentacje liczy się razem) i 27 ksiąg Nowego Testamentu.


20. Kanon Pisma Świętego - Stary Testament
Księga Rodzaju
Księga Wyjścia
Księga Kapłańska
Księga Liczb
Księga Powtórzonego Prawa
Księga Jozuego
Księga Sędziów
Księga Rut
dwie Księgi Samuela
dwie Księgi Królewskie
dwie Księgi Kronik
Księga Ezdrasza
Księga Nehemiasza
Księga Tobiasza
Księga Judyty
Księga Estery
dwie Księgi Machabejskie
Księga Hioba
Księga Psalmów
Księga Przysłów
Księga Koheleta (Eklezjastesa)
Pieśń nad pieśniami
Księga Mądrości
Mądrość Syracha (Eklezjastyk)
Księga Izajasza
Księga Jeremiasza
Lamentacje
Księga Barucha
Księga Ezechiela
Księga Daniela
Księga Ozeasza
Księga Joela
Księga Amosa
Księga Abdiasza
Księga Jonasza
Księga Micheasza
Księga Nahuma
Księga Habakuka
Księga Sofoniasza
Księga Aggeusza
Księga Zachariasza
Księga Malachiasza;

21. Kanon Pisma Świętego - Nowy Testament
Ewangelia według św. Mateusza
Ewangelia według św. Marka
Ewangelia według św. Łukasza
Ewangelia według św. Jana
Dzieje Apostolskie
Listy św. Pawła:
* do Rzymian
* dwa Listy do Koryntian
* do Galatów
* do Efezjan
* do Filipian
* do Kolosan
* dwa Listy do Tesaloniczan
* dwa Listy do Tymoteusza
* do Tytusa
* do Filemona
List do Hebrajczyków
List św. Jakuba
dwa Listy św. Piotra
trzy Listy św. Jana
List św. Judy
Apokalipsa

22. Królowo Nieba
P: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
W: Albowiem któregoś nosić zasłużyła, alleluja.
P: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W: Módl się za nami do Boga, alleluja.
P: Raduj się i wesel, o Panno Maryjo, alleluja.

W: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
R: Amen


23. Modlitwa do Anioła Stróża – Aniele Boży
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

24. Modlitwa Pańska – Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

25. Modlitwy podczas nauki

Przed nauką

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, by nasza nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Po nauce

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


26. Modlitwa poranna
Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie,
Już z rana wznoszę me serce do Ciebie.
Tyś mnie zachował od złego tej nocy,
Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.
Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy,
Oddal ode mnie szatańskie pokusy.
Niech myśli, słowa i czyny dnia tego.
Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.

Myśli, słowa, sprawy moje
Poświęcam na chwałę Twoją.
Tobie sercem się oddaję,
Coraz lepszym niech się staję

27. Modlitwa wieczorna

Wszechmogący, wieczny Boże, dziękuję Ci z całego serca za wszystkie łaski i dobrodziejstwa dnia dzisiejszego; za wszystkie radości i smutki, za osiągnięcia i niepowodzenia. Przyjmij wszystko ku większej Twej chwale.


Pragnę również za wszystko Cię przeprosić Tu przypomnij sobie swoje grzechy i zaniedbania. Zrób krótki rachunek sumienia i postanowienie poprawy Boże, Ojcze najlepszy, żałuję i ubolewam z całego serca mego, żem Ciebie - Najwyższe Dobro moje - grzechami obraził i zasmucił. Brzydzę się wszystkimi moimi grzechami i mocno postanawiam poprawić się z pomocą łaski Twojej, o którą proszę Cię pokornie.


Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!


28. Modlitwy przy posiłkach

Przed jedzeniem

Bądź pochwalony, Panie Boże nasz, za te dary które z Twej dobroci spożywać mamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Boże, dzięki Ci składamy za to, co pożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, bądź pochwalon za to, co nam dajesz. Amen.
Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Amen.

Po jedzeniu
Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej pożywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Chwała Tobie, cześć i dzięki za posiłek z Twojej ręki. Dobry Boże dzięki masz za to, co pożywać dasz. Amen.
Dziękujemy Ci, Boże, za wszystkie Twoje dary.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

29. Modlitwa w każdej potrzebie

Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj pokorne modły swojego Kościoła, a ponieważ pobożność, która je zrodziła, jest Twoim dziełem, spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

30. Modlitwa za rodzinę
Wiekuisty Boże, Ty z Ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim potrzebom. Ześlij hojne błogosławieństwo na tę rodzinę i na ten dom, i darem swojej łaski uświęć jego mieszkańców.
Niech wiernie zachowują Twoje przykazania i tak korzystają z obecnego czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich mieszkania w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


31. Modlitwa za zmarłych
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

32. Najważniejsze dobre uczynki
1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

33. Osiem błogosławieństw
1.Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.


Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą, i ze względu na Mnie wiele złego mówić będą kłamliwie przeciw wam. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.


34. Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

35. Pięć przykazań kościelnych

1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
2. W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.
3. Posty nakazane zachowywać.
4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunie świętą przyjmować.
5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

36. Pięć warunków sakramentu pokuty
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

37. Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych;
Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza !
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
Swojemu Synowi nas oddawaj.

38. Pozdrowienie anielskie – Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

39. Pozdrowienia chrześcijańskie (Najczęstsze formuły pozdrowień)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
- Na wieki wieków. Amen.

Szczęść Boże! (również przy pracy)
- Szczęść Boże! (lub: Daj, Panie Boże!)

Chrystus Zmartwychwstał!
- Prawdziwie Zmartwychwstał!

Zostańcie z Bogiem!
- Boże prowadź!

Króluj nam Chryste!
- Zawsze i wszędzie!

Pokój z tobą!

40. Siedem darów Ducha Świętego
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar męstwa
5. Dar wiedzy (umiejętności)
6. Dar bojaźni Bożej
7. Dar pobożności


41. Siedem grzechów głównych
1.Pycha.
2.Chciwość.
3.Nieczystość.
4.Zazdrość.
5.Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6.Gniew.
7.Lenistwo.


42. Siedem sakramentów świętych
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

43. Siedem cnót i grzechów im przeciwnych
1. Pokora – pycha
2. Hojność – chciwość
3. Czystość – nieczystość
4. Miłość – nienawiść
5. Umiarkowanie – nieumiarkowanie
6. Cierpliwość – gniew
7. Gorliwość i pracowitość – lenistwo.

44. Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

45. Spowiedź powszechna
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
I wam, bracia i siostry,
Że bardzo zgrzeszyłem
myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:
Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę,
Wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry,
O modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

46. Tajemnice Różańca świętego

Tajemnice radosne
(odmawiane w poniedziałek i czwartek)
1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa

Tajemnice bolesne
(odmawiane we wtorek i piątek)
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
5. Śmierć Jezusa na Krzyżu

Tajemnice chwalebne (odmawiane w środy, soboty i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

47. Uczynki miłosierne co do ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

48. Uczynki miłosierne co do duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

49. Uwielbienie Trójcy Świętej - Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

50. Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

51. Wyznanie wiary (Credo nicejsko-konstantynopolitańskie)

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.


52. Znak Krzyża św.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

53. "ABC" Społecznej krucjaty miłości
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, Twojego brata...
2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. – Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko i wszystkim. Nie zachowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby Tobie czyniono. Nie myśl o tym co Tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twojej pracy korzystają inni, jak i Ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźniemu. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użycz ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Po tym poznają, żeś uczniem Chrystusa...

Matko Pięknej Miłości - módl się za nami!


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego